Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: http://www.hartmann-consulting.dk.

1. Generelt

Dette dokument beskriver, hvordan Hartmann Consulting indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, bestiller ydelser hos os eller bruger vores hjemmeside.

Vores ydelser er rettet mod private og offentlige virksomheder, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.

Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

Hartmann Consulting er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Vi benytter cookies på hjemmesiden aht. funktionaliteten på hjemmesiden.

Henvendelse kan ske på shr@hartmann-consulting.dk

Hvordan vi beskytter dine data: Vi beskytter dine personoplysninger, og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, til de af vores medarbejdere der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som mulig.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål

Når du besøger hjemmesiden: Vi indsamlet automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger den. Det er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du klikker på – generelt hvordan du bruger hjemmesiden.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

Når du bestiller en ydelse eller modtager et tilbud fra os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, og oplysninger om hvilke ydelser du bestiller.

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker

  • i administrationen af din relation til os for at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser  og opfylde den aftale vi har indgået  med dig/den virksomhed du repræsenterer – herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere
  • i forbindelse med samtaler med Susanne Hartmann Rasmussen og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
  • ved opfyldelse af lovkrav

Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler kun relevant persondata om dig: data der er relevante og tilstrækkelige i forhold til det formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem vi har brug for til det konkrete formål.

Når du tilmelder dig foredrag eller workshop hos os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer og hvilken virksomhed du repræsenterer.

Formålet med denne behandling er, at du kan forestå foredrag/workshop, som du har tilmeldt dig. Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende administration af din deltagelse.

Når du tilmelder dig, er indgåelsen af kontrakten om foredraget/workshoppen det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger.

Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt: Vi indsamlet oplsyninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virrksomhed du repræsenterer og dit spørgsmål.

Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

Når du er kontaktperson for en virksomhed, der er kunde hos os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os.

Formålet er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon, og yde dig og den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service og give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den virksomhed, du repræsenterer relevant information.

Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende ydelser, som vi vurderer, kan ahve din eller din virksomheds interesse.

Når du repræsenterer en leverandør: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed du repræsenterer, udfører for os som leverandør.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel t, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen)

3. Modtagere af personoplysninger

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed. I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres, før vi begynder at behandle dine persondata.

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtede hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via hjemmesiderne.

Overladelse til databehandlere: Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Hartmann Consulting er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi indgår skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4. Hvornår vi sletter dine personoplysninger

Persondata indsamlet ift. de definerede formål bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Oplysninger der er indsamlet i forbindelse med bestilling af et tilbud/en ydelse, vil blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en lovlig interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) hvis opbevaringen er nødvendig for at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

5. Dine rettigheder

Da vi ønsker åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig her om dine rettigheder.

Indsigtsretten: Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at få at vide, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Hvis du ønsker kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til shr@hartmann-consulting.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os på shr@hartmann-consulting.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtigelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi forpligtede til at slette dine personoplysninger. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til, af grunde der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores lovlige interesser.

Retten til at klage: Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 3319 3200.

Kontaktoplysninger: Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan d kontakt os på shr@hartmann-consulting.dk.

Hvordan vi beskytter dine data

Vi beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller bliver ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.